Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez

A pályázók köre:

1. Az a Várvölgy községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), egyedül élő esetén 400 %-át (114.000.-Ft).

Előnyt élvez:

1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

3. a három, vagy több gyermeket nevelő család,

4. a gyermekét egyedül nevelő szülő.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlant érintően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Kizáró okok:
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b.) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
c.) az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon (Várvölgy Község Önkormányzatánál szerezhető be, illetve a honlapról is letölthető) lehet beadni.

A bírálat nem a kérelmek érkezési sorrendje szerint történik, hanem a keret kimerüléséig!

A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló nettó jövedelmét tartalmazó igazolását.

A kérelem beadásának végső határideje 2021. október 31. napja. Később beérkező igényeket nem fogadhatunk el.

A beérkező kérelmeket a Képviselő- testület zárt ülésen bírálja el. A tűzifa kiszállítása a megvásárlása után fog megtörténni.

Várvölgy, 2021. október 5.

 

Barcza Balázs
polgármester

 

Letölthető formában: Pályázati Felhívás szociális tűzifa támogatásra 2021

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: szoctuzifa rendelet melleklet