54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Hatályos: 2020. január 22-től.

 

  1. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

  1. § (1)411 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)412 Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége

a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a

területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől

mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a

helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai

szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

 

225/A. §413 (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható

őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne

jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást

– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

  1. §414 (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa,

használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy

helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal

el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és

robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a

parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

  1. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
  2. a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló

gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)415 a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható

károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére

a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy

tárcsázással biztosítani,

  1. c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d)416 a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót

ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1)

bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 

  1. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét

oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter

széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval

érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Letölthető woed formátumban: otsz2020

Szelektív hulladék gyűjtésről értesítés

Tisztelt Önkormányzat!

A szelektív házhoz menő hulladék gyűjtését hosszú ideje biztosítjuk lakosaink részére. Azonban azt tapasztaljuk, hogy még mindig nem egyértelmű ügyfeleink részére, hogy mi helyezhető el a szelektív zsákba, illetve, hogy egyáltalán van arra lehetőség, hogy hulladékaikat szelektív módon gyűjtsék.

Így segítség képen csatoltan küldjük összefoglaló tájékoztatónkat, melyet a lakosság tájékoztatása érdekében kérjük a helyben szokásos módon közzé tenni szíveskedjenek.

Ha kérdésük lenne a megadott elérhetőségeken az ügyfélszolgálat áll a lakosság rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Bali József

elnök-vezérigazgató

Tájékoztatás gépjárműadóról – 2021

Tájékoztatás gépjárműadóról – 2021

 

Tájékoztatás gépjárműadóról 2021.02.16

 

 

A 2021. január 1-jét követően az önkormányzati adóhatóságok gépjárműadó bevételi számlájára teljesített befizetésekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

Az állami adóhatóság (NAV) 2021. január 1-jétől ugyan valamennyi adóhatósági feladatot ellát a gépjárműadó tekintetében, az ezen időpontot megelőző időszak adókötelezettségeit azonban még az önkormányzati adóhatóság állapította meg és tartja nyilván. Ezért a települési önkormányzat gépjárműadó fizetési számlájára érkezett befizetések esetén minden esetben megvizsgáljuk, hogy azt a befizető melyik adómegállapítással érintett időszakra fizette meg. Amennyiben a 2021. évet megelőző adókötelezettségről van szó, az nem túlfizetésként kerül nyilvántartásra, hanem a korábban előírt tartozással szemben kerül jóváírásra.

Amennyiben az adózó a befizetését 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta, akkor adó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette, mert azt a NAV gépjárműadó számlájára kell megfizetnie (utalnia). Ha 2021. évi gépjárműadó kötelezettség került – tévesen – az önkormányzati gépjárműadó fizetési számla javára megfizetésre, abban az esetben az nem túlfizetésnek, hanem téves befizetésnek minősül.

Az önkormányzati adóhatósághoz tévesen fizetett összeget az önkormányzati adóhatóság, más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. A tévesen megfizetett összeg visszatérítése pedig csak az adózó írásban benyújtott külön kérelmére történhet meg!

 

A túlfizetés visszatérítéséhez szükséges formanyomtatvány ide kattintva tölthető le!

 

 

Várvölgy, 2021.02.16.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Lukács Ágnes

jegyző

 

Tájékoztatás a helyi adókról 2021

Tájékoztatás a helyi adókról

 

Az adózó az építményadót, magánszemély kommunális adóját és az iparűzési adót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról javasolt átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesítenie. Az adóalany választása szerint az adó teljes évi mértéke megfizethető egy összegben is átutalással!

 

Tájékoztatásul Várvölgy Község Önkormányzata bankszámlaszámai:

Építményadó: 11749039-15432546-02440000

Magánszemély kommunális adója: 11749039-15432546-02820000

Iparűzési adó: 11749039-15432546-03540000

Gépjárműadó: 11749039-15432546-08970000

Késedelmi pótlék: 11749039-15432546-03780000

Bírság: 11749035-15432546-03610000

Talajterhelési díj: 11749039-15432546-03920000

Egyéb bevételek: 11749039-15432546-08800000

Idegen bevételek: 11749039-15432546-04400000

Illeték: 11749039-15432546-03470000

Tájékoztatom, hogy amennyiben folyószámláján hátralék áll fenn, az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybankialapkamat kétszeresének 365-öd része.

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámlája javára írásban rendelkezhet!

Várvölgy, 2021.02.16.

 

 

Tisztelettel:

 

Lukács Ágnes

jegyző

A túlfizetés visszatérítéséhez szükséges formanyomtatvány ide kattintva tölthető le!

 

Tájékoztatás a helyi adókról 2021.02.16_