Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez

A pályázók köre:

1. Az a Várvölgy községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), egyedül élő esetén 400 %-át (114.000.-Ft).

Előnyt élvez:

1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

3. a három, vagy több gyermeket nevelő család,

4. a gyermekét egyedül nevelő szülő.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlant érintően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Kizáró okok:
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b.) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
c.) az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon (Várvölgy Község Önkormányzatánál szerezhető be, illetve a honlapról is letölthető) lehet beadni.

A bírálat nem a kérelmek érkezési sorrendje szerint történik, hanem a keret kimerüléséig!

A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló nettó jövedelmét tartalmazó igazolását.

A kérelem beadásának végső határideje 2021. október 31. napja. Később beérkező igényeket nem fogadhatunk el.

A beérkező kérelmeket a Képviselő- testület zárt ülésen bírálja el. A tűzifa kiszállítása a megvásárlása után fog megtörténni.

Várvölgy, 2021. október 5.

 

Barcza Balázs
polgármester

 

Letölthető formában: Pályázati Felhívás szociális tűzifa támogatásra 2021

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: szoctuzifa rendelet melleklet

Humán szolgáltatások fejlesztése a Tátika-Rezi térségben

 

A projekttel érintett térség meglehetősen aprófalvas, a gazdasági-társadalmi háttér tényezői a településeken halmozott hatással jelentkeznek. Többek közt ezért is van szükség arra, hogy a települések összefogjanak, és közös erővel előzzék meg a problémák kialakulását, illetve orvosolják a már meglévő problémákat.

Projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése a Tátika-Rezi térségben
Pályázat kódszáma: EFOP-1.5.2-16-2017-00003
Kedvezményezett: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Karmacs Község Önkormányzata, Rezi Község Önkormányzata, Vállus Község Önkormányzata, Várvölgy Község Önkormányzata, Vindornyalak Község Önkormányzata, Vindornyafok Község Önkormányzata, Zalaszántó Község Önkormányzata
Támogatás összege: 245 815 657 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt időszak: 2018.03.01. – 2020.03.01.
A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg

További információt a www.euprojektek.hu linken talál.

Magyar Falu Program – Orvosi eszköz

 

A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

Kedvezményezett neve: Várvölgy Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)
Szerződött támogatás összege: 2.940.285,- Ft

Magyar Falu Program – Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a kulturális intézmények tereinek építésére, felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre.

Kedvezményezett neve: Várvölgy Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)
Szerződött támogatás összege: 22.792.082,- Ft