Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez

A pályázók köre:

1. Az a Várvölgy községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), egyedül élő esetén 400 %-át (114.000.-Ft).

Előnyt élvez:

1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

3. a három, vagy több gyermeket nevelő család,

4. a gyermekét egyedül nevelő szülő.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlant érintően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Kizáró okok:
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b.) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
c.) az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon (Várvölgy Község Önkormányzatánál szerezhető be, illetve a honlapról is letölthető) lehet beadni.

A bírálat nem a kérelmek érkezési sorrendje szerint történik, hanem a keret kimerüléséig!

A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló nettó jövedelmét tartalmazó igazolását.

A kérelem beadásának végső határideje 2021. október 31. napja. Később beérkező igényeket nem fogadhatunk el.

A beérkező kérelmeket a Képviselő- testület zárt ülésen bírálja el. A tűzifa kiszállítása a megvásárlása után fog megtörténni.

Várvölgy, 2021. október 5.

 

Barcza Balázs
polgármester

 

Letölthető formában: Pályázati Felhívás szociális tűzifa támogatásra 2021

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: szoctuzifa rendelet melleklet

Bursa Hungarica

Várvölgy Község Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírja a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletek és pályázati feltételek a letölthető dokumentumban:

letölthető: Felhívás Bursa 2021

VÁRVÖLGY Község Településfejlesztési Koncepció

 

FELHÍVÁS!

 

VÁRVÖLGY Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

VÁRVÖLGY Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek

– Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének –

elkészítése elindult.

 

Az előzetes partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.*

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig*

Barcza Balázs polgármester úrnak címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:

 

Barcza Balázs polgármester úr részére

E-mail cím: info@varvolgy.hu

Levelezési cím: 8316 Várvölgy, Kossuth Lajos u. 67.

 

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Barcza Balázs polgármester

 

* A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján.

 

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

 

 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Hatályos: 2020. január 22-től.

 

  1. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

  1. § (1)411 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)412 Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége

a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a

területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől

mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a

helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai

szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

 

225/A. §413 (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható

őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne

jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást

– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

  1. §414 (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa,

használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy

helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal

el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és

robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a

parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

  1. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
  2. a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló

gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)415 a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható

károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére

a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy

tárcsázással biztosítani,

  1. c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d)416 a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót

ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1)

bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 

  1. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét

oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter

széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval

érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Letölthető woed formátumban: otsz2020