54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Hatályos: 2020. január 22-től.

 

  1. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

  1. § (1)411 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)412 Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége

a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a

területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől

mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a

helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai

szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

 

225/A. §413 (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható

őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne

jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást

– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

  1. §414 (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa,

használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy

helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal

el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és

robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a

parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

  1. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
  2. a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló

gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)415 a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható

károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére

a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy

tárcsázással biztosítani,

  1. c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d)416 a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót

ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1)

bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 

  1. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét

oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter

széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval

érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Letölthető woed formátumban: otsz2020